Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2022

Nedanstående fil innehåller verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2022.

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan 2021

Nedanstående fil innehåller verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2021.

Verksamhetsplan_2021

Verksamhetsplan 2020 för Hallands Biodlardistrikt

Aktiviteter under 2020

Webb-utbildning av distriktets utbildnings- och kvalitetssamordnare den 18 januari. Utbildningen anordnas av förbundet och är ett led i förbundets strategi för det kommande genomförandet av honungsbedömningsreglementet.
Kurs i föreningsteknik för lokalföreningarna i Halland.
12 kurstillfällen om 3 studietimmar 30/1 – 19/2 i Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och Hyltebruk.
Årsmöte för Hallandsdistriktet, lördagen den 15 februari. Plats Tönnersjö bygdegård. Mötesförhandlingarna startar 10.00 och beräknas vara avslutade cirka 12.00. Därefter serveras lunch och efter lunch föreläser Bengt Nihlgård. För ytterligare uppgifter se kallelsen till årsmötet.
Ordförandemöte, lördagen den 7 mars, kl 9.30 – 13.00
Inleds med fika. Mötet har stor betydelse för distriktets utformning av verksamheten. Förbered gärna önskemål om utbildningar, konferenser, studiebesök och liknande för de närmaste åren.
Plats: Studieförbundets lokaler i Falkenberg, Möllegatan 11.
Distriktsstyrelsen träffar föreningarna. I tur står Särö biodlarförening men styrelsen välkomnar även initiativ från andra föreningar. Kontakta någon ledamot i distriktsstyrelsen om ni önskar besök i sommar.
SBR Biodlingskonferens i Halland, lördagen 3 oktober, kl 09.15-16.00 Plats: Campus Varberg.
Hallandsdistriktet står som värd för konferensen som administreras genom SV Halland. Närmare information om tid, avgift, anmälan kommer i Bitidningen.
Distriktordförandekonferens
i Skänninge 17 – 18 oktober.
Hallands godaste honung
på Lilla Böslid lördag den 14 november kl 13.00
Lokalföreningarna tävlar om den godaste honungen. Intresserade är välkomna att på plats följa juryns arbete.
Årsmöte lördagen den 20 februari 2021.
I tur att ha distriktsårsmöte är Särö biodlarförening.

Under 2019 genomfördes viktiga lagändringar som berör bitillsynen och djurskyddet. Samtidigt läggs ett större ansvar på den enskilde biodlaren med ökat krav på kompetens. Det gäller såväl yrkes- som hobbybiodlare. På förbundsnivå prioriteras därför utbildningsfrågorna de närmaste åren. Genomförandet är tänkt att ske i en utbildningsmodell som bygger på organisationsstrukturen förbund-distrikt-lokalförening, där de utsedda samordnarna på respektive nivå får en nyckelroll.
Tillströmningen av nya biodlare till lokalföreningarnas kurser ökar i oförminskad takt. Nybörjarutbildningar och fortbildning sker på ideell bas och utförs i huvudsak av lokalföreningarna med stöd av förbund och distrikt.
Biodling är i mångt och mycket en praktisk och erfarenhetsbaserad hantering och där kommer lokalföreningarna även i fortsättningen att ha en huvudroll när det gäller nybörjarkurser och fortbildning. Biodlardistriktets uppgift är att stödja lokalföreningarnas arbete genom att samordna utbildningsinsatser riktade till i första hand de utsedda ”samordnarna” för olika ämnesområden.
Distrikt Halland arrangerar under februari i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en kurs i föreningsteknik för medlemmarna i Halland. Beslut att anordna kursen togs av distriktsstyrelsen vid oktobermötet 2019. Styrelsen hade dessförinnan genomgått samma kurs. Kursen omfattar 9 studietimmar och är förlagd till Kungsbacka, Falkenberg, Halmstad och Hylte. Distriktet erbjuder kursen kostnadsfritt till de 50 deltagare. Därutöver kan föreningarna sända deltagare på egen bekostnad.
På förbundsnivå pågår för närvarande arbete med utbildningar och utbildningsmaterial gällande:
• Nya honungsbedömningsreglementet – Skall tillämpas från och med 2020.
• Cirkelledarutbildningar
• Drottningodling
• Bihälsa – tillämpas under 2021
På förbundsnivå har nyligen sjösatts distans/webbutbildning inom näringsbiodling vilket kan komma att stå modell för kommande utbildningsinsatser i förbundets regi. Det är ännu inte klarlagt i vilken utsträckning distrikt och lokalföreningar kommer att beröras av dessa utbildningsinsatser.
Studieförbundet Vuxenskolan är samarbetspartner på förbundsnivån genom SBRs
medlemskap i denna studieorganisation vilket underlättar studieverksamheten på
distriktsnivån. Det utesluter inte samarbete med andra studieförbund när det av praktiska eller andra skäl bedöms som ett bättre alternativ.

Budget för verksamheten 2020

Intäkter
700 medlemsavgifter á 50 kr 35 000 kr
Andra intäkter 0 kr
Summa: 35 000 kr

Utgifter
Lokalhyror 1 500 kr
Kaffebröd vid sammankomster 3 000 kr
Trycksaker 1 000 kr
Kurs i föreningsteknik 50 utbildningsplatser. 16 000 kr
Arvoden 3 000 kr
Reseräkningar 7 000 kr
Förvaltningsavgifter, administrationskostnader 1 500 kr
Oförutsett 2 000 kr
Summa: 35 000 kr

————————————————————————————————–

Verksamhetsplan 2019 för Hallands Biodlardistrikt

1. Ordförandemöte, lördagen den 2 mars, kl 9.30-13.00 Börjar med fika kl 9.30. Två representanter från varje förening är välkomna. OBS! Ny Plats: SV lokaler på Möllegatan 11 i Falkenberg. Om ni har förslag på diskussionsämnen eller punkter som ni vill att vi ska ta upp, mejla dem gärna till eva.castell@live.se
2. Lite av varje med Ingmar Wahlström från SBR, lördagen den 13 april Vi början kl 9,00 med fika på Campus i Varberg. Beräknar att det slutar ca 13,00. Innehåll bl a: Kvallittétsarbete gällande honung, Bihusesyn, Stadgar, Info från SBR, SBR 100-års jubilaren. Beroende av tid finns det säkert fler diskussionspunkter.
3. Drottningodling. Föreningarna kan få hjälp med enklare form av drottningodling. Kontaktperson: Tore Johansson 070-5988274, kopstadens52@hotmail.se
4. Biodlingens dag. Förslagsvis lördagen den 15 juli. Genomförs i hela distriktet och anordnas av biodlarföreningarna i mån av möjlighet.
5. Honungens dag. Förslagsvis, lördagen den 24 augusti. Varje biodlarförening ordnar eller i samarbete med en annan bf, om möjligheter finns. Sammarbeta gärna ihop med grannföreningen.
6. Sveriges Biodlares Riksförbund firar 100 år, lördagen den 31 augusti
7. Hallands godaste honung. Lördagen 16 november kl 13.00, HallandsJul på L:aBöslid. Den burk som vunnit i sin respektive förening plomberas och går vidare till denna tävling.
8. Besök ute i föreningarna. Någon/några från distriktsstyrelsen tänkte besöka förening/föreningar i distriktet. I tur står S. Hallands bf. Är det någon förening som vill och kanske behöver hjälp och stöd, tar ni kontakt med någon i distriktsstyrelsen.
9. Årsmöte. Lördagen den 15 februari 2020. I tur att ha distriktårsmötet är Södra Hallands bf.

Verksamhetsplan 2018 för Hallands Biodlardistrikt

1. Bihälsa och Bisjukdomar. Bihälsoansvarig från varje förening kommer att få möjlighet att gå denna kurs med början torsdagen den 22 februari och 4 träffar därefter, varannan vecka. (8/3, 22/3, 5/4 och 19/4)
Kursledare: Marie-Louise Simonsson, som även tar emot anmälan. ma.simonsson@telia.com eller 0300-540382,
0761-168116
Plats: Studieförbundet Vuxenskolans, Gula rummet. Möllegatan 11 i Falkenberg.
Tid: Börjar kl 19.00, torsdagen den 22 februari. De föreningar som inte utsett någon bihälsoansvarig, kan en annan som är intresserad i ämnet delta. En deltagare från varje förening är välkommen.

2. Ordförandemöte, lördagen den 3 mars, kl 10.00-13.00
Börjar med fika kl 9.30. Två representanter från varje förening är välkomna.
Plats: Jan Vastersson, Snidaregatan 2A, 432 43 Varberg.

3. Presentation av det nya medlemsregistret, lör. den 24 mars kl 10.00 – 13.00 . Fika från 9.30.
Anette Irebro från SBRs kansli, kommer att visa hur medlemsregistret fungerar. Kontaktperson och ansvarig för medlemsregistret i varje förening kan delta. Anmälan sker till Inger-Lena Åkesdotter tel. 0430-62259, 076-1067835 eller ingerlenap@hotmail.com
Plats: Campus i Varberg. Distriktet bjuder på fika. Två från varje förening är välkomna.

4. Drottningodling. Föreningarna kan få hjälp med enklare form av drottningodling. Kontaktperson: Tore Johansson 070-5988274, kopstadens52@hotmail.se

5. Biodlingens dag. Förslagsvis, lördagen den 14 juli. Genomförs i hela distriktet och anordnas av biodlarföreningarna i mån av möjlighet.

6. Honungens dag. Förslagsvis, lördagen den 25 augusti. Varje biodlarförening ordnar själva eller i samarbete med en annan biodlarförening.

7. Hallands godaste honung. Lördagen 17 november kl 13.00, Hallands Jul på L:a Böslid. Den burk som vunnit i sin respektive förening plomberas och går vidare till denna tävling.

8. Besök ute i föreningarna. Någon/några från distriktsstyrelsen tänkte besöka förening/föreningar i distriktet. I tur står Oskarströms bf. Är det någon förening som vill och kanske behöver hjälp och stöd, tar ni kontakt med någon i distriktsstyrelsen.

9. Distiktsårsmöte. Lördagen den 16 februari 2019. I tur att ha årsmötet är Oskarströms bf.