Föredragningslista 2017

Förslag på föredragningslista för Södra Hallands biodlarförenings årsmöte  den 22 november 2017 på L:a Böslid

.1          Årsmötets öppnande

.2          Val av mötesfunktionärer

a)        mötesordförande

b)       sekreterare

c)        två justeringsmän

.3          Godkännande av föredragningslista

.4          Godkännande av kallelse till mötet

.5          Styrelsens redogörelse av året som gått

–           verksamhetsberättelse

–           bokslut och kassaberättelse

–           revisorernas berättelse

.6          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2017

.7          Redogörelse av ev. skrivelse från distriktet och/eller förbundet

.8          Behandling av motioner

.9          Hemsidan och facebook

.10        Förslag till aktiviteter för verksamhetsåret 2018

.11        Medlemsavgift för 2019   För närvarande 75 kr/år och för familjemedlem  115kr/år (75 kr till föreningen och 40 kr till SBR)

.12        Beslut av styrelsearvode för 2018. För närvarande 300 kr till ordförande, kassör och sekreterare, övriga styrelseledamöter 150 kr.

.13        Val av ordförande för 2018. I tur att avgå;  Eva Castell, Tönnersjö

.14        Val av styrelseledamöter på 2 år. Mandatperiod 2017-2019                                                         I tur att avgå;   Kenth Gunnarsson, Laholm,   Eva Ludvigsson, Simlångsdalen,Lars Göran Gustafsson, Laholm

.15      Val av 2 revisorer vardera på 1 år, varav en sammankallande. I tur att avgå;  Sven Karlberg, Laholm, sammankallande (som vill avgå pga hälsoskäl),  Lena Evertsson, Mellbystrand

.16      Val av revisorsuppleant på 1 år. I tur att avgå;  Larry Mingert, Mellbystrand

.17      Val av valberedning  på 1 år I tur att avgå;   Torbjörn Levin, Simlångsdalen, sammankallande  och Mikael Eliasson, Laholm

.18      Val till Honungsbedömningskommittén, på 2 år, 2017-2019. I tur att avgå;  Inger-Lena Åkesdotter, Edenberga

.19      Övriga valda i föreningen                                                                                                Kontaktperson och medlemsansvarig:   Maj-Lis Jeppsson, Hishult                                Kvalitetsansvarig:   Ann-Sophie Danred, Laholm

Utbildningsansvarig:   Kenth Gunnarsson, Laholm                                                             Bihälsoansvarig:   Eva Castell, Tönnersjö                                                                            Avelsansvarig:   Andreas Grönlund, Ränneslöv

.20     Val av 5 st. ombud till distriktets årsmöte den 17 feb. 2018           Arrangör är Södra Västbo biodlarförening i samarbete med Hallands biodlardistrikt

.21     Val av 2 st. suppleanter till distriktets årsmöte

.22     Övriga frågor

.23     Utdelning av diplom för ’Södra Hallands biodlarförenings godaste                .          honung.’

.24     Avtackningar och utlottning av 2 st drottningar från inrapporterade         .         årsrapporter

.25     Mötets avslutande