Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för Kungsbackatraktens biodlarförening 2018
Styrelse
Styrelsen har bestått av: Marie-Louise Simonsson ordförande, Maia Wide sekreterare, Rune Fritzson kassör, Andrea Halse vice ordförande, Karl-Johan Söderholm ledamot, Bahram Bagheri ledamot, Bror Simonsson ledamot.
Styrelsen för Kungsbackatraktens biodlarförening får härmed lämna följande berättelse rörande föreningens verksamhet 2018.
Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten samt telefon och e-postkontakter.
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid redovisningsårets slut den 30 september 192. Detta är en nettoökning med åtta medlemmar sedan föregående år (184 st 2017-09-30). Föreningen har också två stödmedlemmar som är medlemmar i annan förening.
Träffar
Under verksamhetsåret har föreningen haft 2 vinterträffar samt en Nosematräff då medlemmar kunnat ta med biprover för undersökning i föreningens mikroskop. Detta inslag var nytt och kommer att upprepas kommande säsonger. Vidare har föreningens medlemmar haft en arbetsdag i föreningsbigården för att förbereda inför sommarens aktiviteter där. Ett välbesökt vårmöte hölls där föredragshållaren tyvärr blev offer för bristerna i vår tågtrafik och fick inställa. Föredraget om ”honungsbin och andra bin – samverkan eller konkurrens” hölls i stället på ett uppskattat höstmöte.
Under sommaren har föreningens medlemmar haft elva träffar i föreningsbigården i Li. Antalet besökare vid samtliga sommarträffar har varit minst 293.
Utbildning
Utbildning och fortbildning är viktiga inslag i vår föreningsverksamhet. Två nybörjarkurser har genomförts med sammanlagt 31 deltagare varav flera från grannföreningar som inte själva har nybörjarkurser eller där dessa varit fulltecknade. 20 av deltagarna har antingen börjat med bin eller redan haft bin. Några vill vänta till nästa år med att skaffa sina bin. Återigen har föreningens medlemmar gjort en strålande insats för att kunna förse alla nybörjare som önskat med bisamhällen.
Flera medlemmar har ställt upp som mentorer till våra nybörjare och föreningens egen facebook-grupp har haft en aktiv roll genom att leverera snabba svar och värdefulla synpunkter till både nya och erfarna biodlare.
Föreningen har dessutom haft sju träffar i praktisk biodling för nybörjare där dessa under handledning förtjänstfullt skött tre av föreningsbigårdens samhällen.
Två styrelsemedlemmar deltog i den av Hallansdistriktet anordnade kursen om SBR:s nya medlemsregister.
Mölndals biodlarförenings inbjudan till en föreläsning om bihälsa med Preben Kristiansen besöktes av många medlemmar i vår förening.
Visningssamhällena
Visningssamhället i Tjolöholms allmogeby har även i år varit mycket välbesökt och uppskattat. Övriga tre föreningssamhällen i Tjolöholm har under 2018 producerat 93 kg honung som levererats till slottsbutiken. Det är nära dubbel skörd jämfört med förra året.
Visningskupan i stadshusparken har förtjänstfullt skötts av Anders Asplund. Den har varit flitigt besökt av bl.a. förskoleklasser och många biintresserade. Enligt avtal med Kungsbacka kommun fick föreningen 10 000 kr för att sköta om detta bisamhälle och sedan leverera den honung som blir till kommunen. Avläggaren producerade drygt 7 kg.
Utåtriktade aktiviteter
Som vanligt har föreningen visat slungning av honung på Biodlingens dag i Naturum och i Äskhult under de två dagarnas höstfest. Föreningen har också varit företrädd på flera olika marknader under sensommaren och hösten. Vid samtliga tillfällen har man sålt och informerat om den egna lokalproducerade honungen och även fått kontakt med blivande nya biodlare.
Föreningen deltog också detta verksamhetsår i de uppskattade sportlovsaktiviteterna för lediga skolbarn i ABF-huset.
Flera aktiviteter riktade till barn har gjorts av föreningsmedlemmar, dels visning av levande bin i medhavd visningskupa, dels provsmakning av honung, filmvisning och information om bisamhället och hur bina lever. En större samlad aktivitet gjorde föreningen 6 juni på Tjolöholms barnfest.
Massmedia
Flera reportage om bin, biodling mm har förekommit i lokalpressen liksom inslag i Radio Halland under året. Biodling har varit speciellt uppmärksammad med anledning av den torra varma sommaren och pågående diskussioner om klimatförändringar.
Inköp
Föreningen har under året köpt in två avelsdrottningar som Arne Björn under nästa säsong kommer att ta fram döttrar från. Planerna är att placera dem i föreningsbigården bl.a.
Eftersom det är ont om svenskt vax och föreningarna uppmanas att uppmuntra vaxåtervinning har vår förening köpt in en ångvaxsmältare som är tänkt att föreningens medlemmar kan utnyttja för eget bruk.
Medlemsförmåner
Förutom nyss nämnda ångvaxsmältare har föreningen som vanligt gjort gemensamt inköp av glasburkar samt transporterat vaxramar till Töreboda för rensning och omsmältning av vax.
Nybörjarna har också kunnat slunga honung hos Birgitta Robinson, en del av deras utbildning, och alla medlemmar har haft tillgång till låneslungorna. Föreningen riktar ett varmt tack till Birgitta för den värdefulla möjlighet hon ger våra nybörjare.
Räkenskaper
Angående räkenskaper och föreningens ekonomi hänvisas till kassarapport och revisionsberättelse.
Styrelsen tackar för visat förtroende och uttalar en förhoppning att det goda förhållande som råder i föreningen ska bidra till fortsatt vidareutveckling av både biodlare och biodling inom vårt område.
Fjärås 2018-10-11
Marie-Louise Simonsson
Ordförande