Kurs i praktisk drottningodling 2019

25 juni, 2019

Hallandsdistriktet anordnar till årets biodlingssäsong en tillämpad kurs i drottningodling. Kursen vänder sig till lokalföreningarna som har möjlighet att sända två personer till kursen. Avsikten är att dessa senare eller i direkt anslutning till kursen utbildar intresserade inom respektive förening.
Kursledare är Tore Johansson Himle bf. med mångårig erfarenhet av drottningodling och avelsarbete.
Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper i en beprövad metodik för drottningodling som den praktiseras i kursledarens bigård/föreningsbigård i Himle. Metoden avser uppdragning av ca 20 drottningar vid ett tillfälle.
Utbildningen omfattar urvalsprinciper, larvodling enligt NC systemet, iordningställande av uppmatnings- och kläckningssamhälle i 8-ramarslåda, tillsättning av drottningar i parningskasett (SBR enramslåda) samt utsättning på Vendelsö parningsstation (Buckfast). På Vendelsö kommer även aktiva inom biavelsföreningen att medverka.
Deltagare som avser att genomföra odlingen parallellt hemma i föreningsbigårdarna behöver således införskaffa utrustning ingående i NC Drottningodlingssystem, 8-ramars låda komplett med tak och botten samt odlingsram. Till parningen antingen SBR enramslåda eller parningskupa typ Apidea.
Kursen omfattar 4 – 5 tillfällen under helg/kvällstid . Tiderna kommer att meddelas senast sista veckan i april tillsammans med ett detaljerat program för kursen.
Kursen kommer att dokumenteras genom kursledningens försorg.
Kostnader för deltagarnas resor till kursen samt färja till Vendelsö står resp lokalförening för. Det gäller även avgifter för utsättning av egna drottningar för parning på Vendelsö om det blir aktuellt. Övriga kostnader ombesörjs av distriktet.
Anmälan: Sker till Bengt Frizell (frizell@bahnhof.se) senast 15 april.
Distriktstyrelsen genom
Bengt Frizell
/utbildningssamordnare/