Årsmötesprotoll Södra Halland

Protokoll fört vid Södra Hallands biodlarförenings årsmöte den 16 november 2017 på L:a Böslid.  26 medlemmar närvarande

Ordföranden Eva Castell började med att hålla en parentation över vår avlidne medlem Arnold Knutsson Simlångsdalen. Arnold har bidragit med sin kunskap, skapat intresse och hjälpt många medlemmar i föreningen att komma igång. Han har varit bitillsyningsman för området runt Simlångsdalen. Arnold har alltid funnits på marknader m.m. med försäljning av sin honung. För att hedra Arnolds minne hölls en tyst minut.

Eva Castell pratade om det gångna bi-året, som började en kall försommar fram till halva juni månad. Sedan kom sol och värme som utvecklades till torka. Detta gav inte så mycket honung. Bi-året avslutades med regn och blåst. Resultatet blev dålig skörd. Detta är tredje året med dålig skörd.

.1 Årsmötet öppnades av Eva Castell.
.2 Val av mötesfunktionärer.
a) Ordförande Eva Castell, Tönnersjö.
b) Sekreterare Eva Ludvigsson, Årnaböke, Simlångsdalen
c) Justeringsmän för dagens protokoll Åsa Dymne, Tolarp, Halmstad och Eva Sorpola, Halmstad
.3 Föredragningslistan godkändes.
4. Godkännande av kallelse till mötet. Kallelse skickad via mail, annons i biodlartidningen, facebook, hemsidan och brev till de som inte har mailadress samt påminnelser vid övriga utskick.
.5 Styrelsens redogörelse av året som gått 2017.
-Verksamhetsberättelsen godkändes.
– Bokslut och kassaberättelse kunde uppvisas och kassan var den 10 oktober 2017 på 25 751,74 kr
– Revisorernas berättelse godkändes.
.6 Ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare 2018 beviljades.
.7 Redogörelse ev. skrivelse från distriktet och/eller förbundet.
Eva Castell informerade att förbundet har snart 13 000 medlemmar och biodlingen har fått en uppgång.
.8 Behandling av motioner.
Inga motioner inlämnade. De skall vara inlämnat före 30 sep. Man kan lyfta frågan på årsmötet. Distrikten och förbundet inlämnat före 10 dec.
Eva Castell ang. de inlämnade motionerna 2016. De antogs inte på distriktets årsmöte då ordf. för årsmötet misstolkade stadgarna för inlämnande av motioner. Motionerna hade kommit in till förbundet och där tyckte de att det var viktiga synpunkter och de har gått vidare med motionen ang. förtydligande av märkning av växtskyddsmedel. De har även besvarat motionerna till föreningen.mm.
Motionerna handlade om:
1. En tydlig märkning av olika skadedjur, och texten skall också informera om vad som inte är bra för pollinerare. Gifter.
2: Hur en flyttning av samhällen får ske. Beslut: Max 5 kilometer från uppställningsplatsen annars skall syn av bitillsyningsman göras.
.9 Hemsidan och facebook. Hemsidan: görs av distriktet, ansvarig Torbjörn Levin. Facebook är bra och Joakim Ragnvaldsson ansvarar. Ni gör ett fantastiskt arbete. Ett tillägg: att Joakim blir informerad om vad vi bestämmer på styrelsemötena.
.10 Förslag till aktiviteter för verksamhetsåret 2018.
Snickerikurs 3 onsdagar kl 18.30 31/1, och 7/2 och14/2 Ansvarig Sven Karlberg. Plats: Parkskolans slöjdsal i Laholm.
Bipratarträffar bra till antal och tema.
Nybörjarkurs och fortsättningskurs.
Vi bör synas vid Parkens dag och Laholms Stadsfest.
Honungsbedömning vid ytterligare ett tillfälle om behov finns. Skall ske vid någon annan biträff.
Distriktet föreslår drottningsodlingshjälp.
Eva Castell meddelade att medlem är välkommen till andra föreningars träffar. Det skall göras en almanacka på hemsidan som visar aktiviteter.
.11 Medlemsavgift för 2018. Beslut oförändrat 75 kr/år. Familjemedlem 115 kr av detta går 75 kr till föreningen 40 kr till SBR.
.12 Styrelsearvode för 2018. Förändrat, 500 kr till ordförande, kassör och sekreterare, övriga styrelsemedlemmar och övriga valda funktionärer 150 kr och bilersättning 18,50 kr/mil. Även andra förtroendevalda kan, om de vill, ta ut en reseersättning när de blir kallade till ett möte.
.13 Val av ordförande för 2018. Omval Eva Castell, Tönnersjö
.14 Val av 3 st styrelseledamöter på 2 år Mandatperiod 2017-2019.
Omval Kenth Gunnarsson, Laholm, Eva Ludvigsson, Simlångsdalen, Lars Göran Gustavsson Laholm.
.15 Val av 2 revisorer vardera på 1 år, varav en sammankallande. Omval Lena Evertsson Mellbystrand sammankallande, nyval John Gerhardsson, Halmstad.
.16 Val av revisorsuppleant på 1 år. Omvalval Larry Mingert, Mellbystrand
.17 Val av valberedning på 1 år. Omval Torbjörn Levin, Simlångsdalen, sammankallande, Mikael Eliasson, Laholm.
.18 Val av 2 st till Honungsbedömningskommittén, vardera på 2 år.
Omval Inger-Lena Åkesdotter.
.19 Övriga valda i föreningen.
Kontaktperson och medlemsansvarig: Maj-Lis Jeppsson, Hishult
Kvalitetsansvarig: Ann-Sophie Danred
Utbildningsansvarig: Kenth Gunnarsson, Laholm.
Bihälsoansvarig: Eva Castell, Tönnersjö.
Avelsansvarig: Andreas Grönlund, Ränneslöv.
.20 Val av 5 st. ombud till distriktets årsmöte den 17 feb. 2018 Arrangör Södra Västbo biodlardistrikt i samarbete med Hallands biodlardistrikt.
Joakim Ragnvaldsson, Vallberga, Laholm, Peter Lundgren, Laholm, Mattias Svensson, Knäred, Gudrun Olsson, Genevad, Torbjörn Levin, Håralt, Simlångsdalen
.21 Val av 2 st. suppleanter till distriktets årsmöte.
Ann-Sophie Danred, Laholm, Arne Strandli, Mästocka
.22 Övriga frågor.
Skicka ändrad mail och tel.nr till Maj-.Lis Jeppson och SBR:s medlemsregister
VSH-projektet Richard Johansson SBR. Förslag att samordna en träff i ämnet och då ihop med angränsande biodlarföreningar.

Vaxprojekt. Ta tillvara allt vax. Är bristvara. Önskemål att var och en biodlare får behålla sitt eget vax. Peter Lundgren testar en ny uppfinning.

Vaxsalva är dyr att tillverka och få lov att sälja 4000 kr kostar det. Vill man ha en annan tillsats kostar det 500 kr för varje.

Bibröd en annan produkt som finns i cellerna från bin. Bra mot hjärt o kärlsjukdomar Peter Lundgren utvecklar kvarn och cellinstrument. Bibröd är omständigt att ta tillvara, men ger 1000kr/kilo

Bigift bra mot reumatism.

Anmälan av biinnehav till nästa år. Kan göras redan nu. Senast 31/3 2018.
.23 Utdelning av diplom för ”Södra Hallands godaste honung 2017.  Tilldelades Lars Nilsson, Simlångsdalen. Honungen plomberades och gick vidare till tävlingen ” Hallands godaste honung”.
.24 Avtackningar och utlottning av 2 st drottningar på inlämnade årsrapporter.
På dragningen av parade drottningar vann: Christina Jakobsson, Knäred, Hasse Bengtsson, Halmstad. Grattis.
.25 Hallands Godaste honung. Juryn bestod av 3 st personer.
Hallands godaste honung
1:a Thord Johansson, Särö, Särö bf
delad 2:a Lars Nilsson, Simlångsdalen, Södra Hallands bf och
Sven Palm, Gällinge, Kungsbackatraktens bf
Vi gratulerar.
.25 Mötet avslutades.  Ordförande Eva Castell tackade för ett intressant och diskussionsrikt möte. Kaffe och smörgås serverades.
……………………………………………………… ……………………………………………………………..
Eva Castell Ordförande, Eva Ludvigsson Sekreterare

…………………………………………………… ——————————————–Justerare Justerare

…………………………………………………… ……………………………………………………………………
Åsa Dymne, Halmstad Eva Sorpola, Halmstad

Under kaffet: Torbjörn Levin pratade om hemsidans uppläggning och hur man söker på den. Han redogjorde för skillnaden mellan hemsida (statisk) och Facebook (variabel) det är bra att ha båda. Bra redogörelse.

Föredrag av Hannes Bonhoff ” Vetenskapen bakom binas ursprungliga husmiljö”. Grunden var baserad på vetenskaplig nivå inte på egen forskning. Resultatet redovisades i form av ett träd. På grenarna presenterades binas ursprungliga bostad. Bostad, avstånd mellan träd, röveri, evolution, storlek, tid, vägg och natur, undersökning form.